Doug Paisley
On Tour
Oct 30 14  /  Peterborough, ON

Nov 01 14  /  Ottawa, ON

Nov 02 14  /  Montreal, QC

Nov 04 14  /  Hamilton, ON

Nov 07 14  /  Toronto, ON

Nov 09 14  /  Orillia, ON