Gordon Lightfoot
On Tour
Nov 16 16  /  Chatham, ON

Nov 17 16  /  Kitchener, ON

Nov 18 16  /  Belleville, ON

Nov 19 16  /  Ottawa, ON

Nov 23 16  /  Toronto, ON

Nov 24 16  /  Toronto, ON